Research tool

BELOIL Polska Sp. z oo

The company [was] until March 25, 2022, controlled (50% of shares) by Republikanskoje Unitarnoje Predprijatije "Proizwodstawiennoje Objedinienije" Belorusneft "- an entity subject to EU sanctions since December 2, 2021. Another 50% of shares belonged to the closed joint-stock company "Biełorusskaja Nieftianaja Kompanija", which since 25 March 2022 has been the 100% owner of the entity. The controlling party of Beloil Polska Sp. z o. o. until March 25 this year. Belarusneft is a state-owned enterprise operating in the petrochemical sector. Due to the dismissal of workers who went on strike, participated in protests against the regime or publicly supported such protests, the European Commission entered the company on the sanctions list - Council Implementing Regulation (EU) 2021/2124 of December 2, 2021 on the implementation of Art. 8a sec. 1 of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against Belarus. The company is therefore responsible for the repression of civil society .

Spółka [była] do 25 marca 2022 r. kontrolowana (50% udziałów) przez Republikanskoje Unitarnoje Predprijatije "Proizwodstawiennoje Objedinienije "Biełorusnieft” – podmiot objęty sankcjami UE od 2 grudnia 2021 r. Kolejne 50% udziałów należało do Zamkniętej Spółki Akcyjnej "Biełorusskaja Nieftianaja Kompanija", która od 25 marca 2022 r. jest 100% właścicielem podmiotu. Kontrolujący Beloil Polska Sp. z o.o. do 25 marca br. Biełorusnieft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym. Ze względu na zwolnienia pracowników, którzy strajkowali, brali udział w protestach przeciwko reżimowi lub publicznie popierali takie protesty, Komisja Europejska wpisała firmę na listę sankcyjną - rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2021/2124 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Компания находилась до 25 марта 2022 года под контролем (50% акций) Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» — субъекта, находящегося под санкциями ЕС со 2 декабря 2021 года. Еще 50% акций принадлежало закрытому акционерному обществу «Белорусская нефтяная компания», которое с 25 марта 2022 года является 100% владельцем предприятия. Контролирующая сторона Beloil Polska Sp. z o.o. до 25 марта этого года. «Беларусьнефть» — государственное предприятие нефтехимической отрасли. В связи с увольнением работников, которые объявили забастовку, участвовали в протестах против режима или публично поддержали такие протесты, Европейская комиссия внесла компанию в санкционный список - Исполнительный регламент Совета (ЕС) 2021/2124 от 2 декабря 2021 г. реализация ст. 8а сек. 1 Регламента (ЕС) № 765/2006 об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Таким образом, компания несет ответственность за подавление гражданского общества.

До 25 березня 2022 року компанія контролювалася (50% акцій) Республіканським унітарним підприємством «Промислове об’єднання «Белоруснефть»» - суб’єктом, що підпадає під санкції ЄС з 2 грудня 2021 року. Ще 50% акцій належало закритому акціонерному товариству "Білорусська нефтяна компанія", яке з 25 березня 2022 року є 100% власником підприємства. Контролююча сторона Beloil Polska Sp. z o. o. до 25 березня ц.р. «Беларуснафта» — державне підприємство, що працює в нафтохімічній галузі. Через звільнення працівників, які страйкували, брали участь у акціях протесту проти режиму чи публічно підтримували такі протести, Європейська комісія внесла компанію до санкційного списку - Регламент Ради (ЄС) 2021/2124 від 2 грудня 2021 року про виконання ст. 8а сек. 1 Регламенту (ЄС) № 765/2006 щодо обмежувальних заходів проти Білорусі. Тому компанія відповідає за придушення громадянського суспільства .

Address
Full addressCountry
ul. Leszno 12 00-105 Warszawa-
Full addressul. Leszno 12 00-105 Warszawa[raw]
Citynot available[raw]
Street addressnot available[raw]
Countrynot available[raw]
Data sources Polish list of persons and entities subject to sanctions
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji--
AuthorityMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[raw]
Programnot available[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
CountryPoland[raw]
Scope of sanctionszamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[raw]
Source linkwww.gov.pl[raw]
Data sources Polish list of persons and entities subject to sanctions

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,628

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Polish list of persons and entities subject to sanctions47

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes.

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: oc-companies-pl-0000369430 · plmswia-beloil-polska-sp-z-o-o · lei-259400HE0R9FKI1FDR75 · ua-nabc-company-2404-beloil-polskasp-z-o-o

[raw]Type
Company

[raw]Name
BELOIL Polska Sp. z o.o. · BELOIL Polska Sp. z oo · Beloil Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

[raw]Jurisdiction
Poland

[raw]Registration number
0000369430

[raw]Incorporation date
not available

[raw]Country
Poland

[raw]INN
NIP: 7010259849,

[raw]Legal form
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

[raw]LEI
259400HE0R9FKI1FDR75

[raw]Modified on

[raw]OGRN
KRS: 0000369430

[raw]Source link
sanctions.nazk.gov.ua

[raw]Status
ACTIVE

[raw]Tax Number
7010259849

[raw]Topics
Sanctioned entity